اخبار

225/1399
چرا پاریس همچنان پایتخت مُد جهان است؟

چرا پاریس همچنان پایتخت مُد جهان است؟

225/1399
هفتهٔ مُد عربی و نگاهی به آیندهٔ صنعت مُد در دوبی

ارزش صنعت مد امارات حدود ۵۰ میلیارد یورو برآورد می‌شود. رویدادهایی نظیر هفتهٔ مُد دوبی، مسیر را برای رسیدن به صنعت مُد جهان هموار می‌کند.

225/1399
تغییر مبداء تاریخ به پیش و پس از ماسک؛ وقتی ترس از بیماری وارد صنعت مد می‌شود

آنچه سال‌ها بعد در آرشیوها، از این روزهای جهان باقی می‌ماند تصاویری از انسان‌هایی است که ماسک بر صورت دارند.